บ้านกุดปลาเข็ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งมาก่อนที่จะมีการสร้างทางรถไฟในเปี พ.ศ. 2444 ผ่าน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีคลองน้ำ ชาวบ้านเรียกคลองนี้ว่า "ตะกุด" ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้าน ในคลองมีปลาหมออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมากกว่าปลาชนิดอื่น ชาวบ้านจึงได้นำชื่อลำคลอง และปลาที่อาศัยอยู่มารวมกัน เรียกว่า บ้านกุดปลาเข็ง จึงเป็นที่มาของชื่อของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน สำหรับคำว่า "ปลาเข็ง" เป็นภาษาอีสาน หมายถึง ปลาหมอ

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. รัชดาภรณ์ แก้วเกียรติพงษ์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกุดปลาแข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.