วัดทองสุวรรณ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระมาก ธมฺมปาโล พ.ศ. 2486-2494

2. พระจันทรา พ.ศ. 2494-2500

3. พระใส พ.ศ. 2500-2506

4. พระจันดี พ.ศ. 2506-2516

5. พระสุรินทร์ พ.ศ. 2516-2520

6. พระวัชรินทร์ พ.ศ. 2520-2528

7. พระวิเวชศักดิ์ สุมงฺคโล พ.ศ. 2533-2536

8. พระสายไหม สมจิตฺโต พ.ศ. 2537

9. พระครูกนกธรรมโชติ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560