บ้านสลักใด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เป็นกลุ่มคนชาวจีน โดยส่วนใหญ่จะอพยพมาจากบ้านกุดจิก และบ้านบุ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน 

      ในอดีตมีโจรหนีตำรวจเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงช่วยกันจับโจรไว้ได้ เลยเรียกบริเวณที่จับโจรไว้ได้ว่า "สลักได้" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "สลักใด" ประกอบกับในพื้นที่ของหมู่บ้านมี ต้นสลักใด ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า บ้านสลักใด จนถึงปัจจุบัน     

      

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ม. 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. หิรัญพงศ์ หิรัญ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านสลักใด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.