บ้านทับม้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านที่ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านกลุ่มแรก คือ นายจัน เพชรไทย ย้ายมาจาก ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มาตั้งบ้านเรือนพร้อมลูกหลานประมาณ 4-5 หลังคาเรือน กลุ่มที่ 2 คือ นายเหว้า อิ่มจันทึก และกลุ่มที่ 3 คือ นายคง หรั่นจันทึก ย้ายมาจาก ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในอดีตหมู่บ้านทับม้าเป็นป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์มีคลองน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายผ่อง เกิดจันทึก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ โดยยกกองทัพมากวาดต้อนชาวเมืองโคราชไปเป็นเชลย รัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าเมืองสระบุรียกทัพมาช่วย แต่พอถึงศึกก็สงบแล้ว จึงได้ยกทัพกลับ และได้พัก ณ หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันก็คือ ลำน้ำลำตะคลอง ที่ตั้งของหมู่บ้านทับม้านั่นเอง คำว่า "ทัพม้า" เพี้ยนมาจากคำว่า "กองทัพม้า พักม้า"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. วิลาวัลย์ แกตขุนทด. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.