บ้านซับสมบูรณ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       หมู่บ้านแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า บ้านซับหวาย เนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านจะเรียกกันว่า น้ำซับ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน และแม่น้ำสายนี้ก็มีน้ำไหลตลอดปี ชาวบ้านก็ใช้น้ำแห่งนี้เอาไว้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร หลังจากนั้นประมาณ ปี พ.ศ. 2533 ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านซับสมบูรณ์ เนื่องจากชาวบ้านคิดว่าเป็นชื่อที่เป็นศิริมงคล เนื่องจากในอดีตหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. สุกัญญา ตรงกึ่งตอน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.