วัดปรางค์พะโค


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2517 มีพระอาจารย์หั่น ชินปุตฺโต พร้อมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างจึงตั้งชื่อ "วัดปรางค์พะโค" ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทหินพะโค ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529 จัดงานผูกพันธสีมา-ฝังลูกนิมิต เมื่อ วันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2534

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการหั่น ชินปุตโต พ.ศ. 2494-2523

2. พระครุโสภณสุตกิจ (มหาอุดม คุณูตฺตโม) นามสกุล สิงห์เถื่อน พ.ศ. 2525-2540

3. เจ้าอธิการเกียรติศักดิ์ กวิว์โส นามสกุล ฝ่ายกระโทก พ.ศ. 2541-2549

4. พระอธิการโสภณ ฐิตสุโภ นามสกุล จันทร์โสม พ.ศ. 2549- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านพะโค หมู่ที่ 5 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

คลังภาพ

ศาลา
ศาลา2

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  3. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่น ๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  4. วัดปรางค์พะโค. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/176599/