บ้านสีคิ้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านที่อยู่ที่ตำบลจันทึก คือ ชาวเสาไห้ ซึ่งแต่เดิมอยู่บ้านหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้น จึงอพยพย้านมาอยู่ที่ ต.จันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และคนที่อาศัยอยู่เดิมด้วยจนถึงปัจจุบัน

       บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 1 เป็นหมู่ 2 เดิมซึ่งอยู่ทางวัดเกาะ จนมาถึงเขตสุสานจีน เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นจึงขยายเขตพื้นที่มาเรื่อย ๆ จนเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบสุขาภิบาล จึงแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ใหม่ จากหมู่ที่ 2 มาเป็นหมู่ที่ 1 แทนเมื่อปี พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       แต่เดิมชื่อตำบลคือ ตำบลจันทึก และเปลี่ยนมาใช้สีคิ้วแทน ซึ่งเป็นคำที่เพี้ยนมาจากตำนานของพ่อพระยาสี่เขี้ยว เมื่อมีการเปลี่ยนการปกครองจาก สุขาภิบาล เป็น เทศบาล ได้มีการจัดตั้งชุมชนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 และบ้านสีคิ้ว มีชื่อชุมชนว่า "ชุมชนร่วมใจพัฒนา"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ปราณี เข็มเพชร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.