บ้านหนองชาต


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่รวามกับหมู่บ้านปรายราง (หนองเบน) หมู่ที่ 8 อาชีพที่ชาวบ้านทำในอดีต คือ อาชีพตัดฟื้นหลา (หมอนรถไฟ) เผาถ่าน โดยคนกลุ่มแรกที่ก่อตั้งหมู่บ้านหนองชาต คือ นายอ่อน วงษ์คง, นายตุ๊ โพธิ์เกต ต่อมามีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และบางส่วนก็อพยพมาจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องมาจากในสมัยก่อนมีหนองน้ำเกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้าน และบริเวณหนองน้ำนั้นก็ล้อมรอบไปด้วยต้นชาตจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองชาต

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. อุษา ขำหินตั้ง. (544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองซาต หมู่ที่ 14 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.