วัดพลับทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2481 ชาวบ้านได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2400 การตั้งชื่อวัดเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดพลับทอง ซึ่งมาจากชื่อเมืองพลับพลานั่นเอง โดยเป็นสถานที่โบราณวัตถุเป็นกู่เมืองเก่า มีหินศิลาแลงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของผังวัด เดิมนั้นมีพระพุทธรูปแกะสลักจากก้อนหินศิลาแลง เป็นพระพุทธรูป 4 องค์ ในยุคนั้นมีช้างป่าได้มาทำลายพระพุทธรูปหักพังลง ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มาจัดตั้งวัดในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้ พร้อมทั้งได้มีการบูรณะพระพุทธรูปจากการทำลายของช้างป่า ในเมืองพลับพลานี้

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระแดง พ.ศ. 2466-2475

2. พระแก้ว พ.ศ. 2475-2480

3. พระบุญมี ฐิตธมฺโม พ.ศ. 2481-2494

4. พระครูสุนทรสังคหกิจ พ.ศ. 2495-2518

5. พระครูพิทักษ์กิจจากร พ.ศ. 2520- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. วัดพลับทอง. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/94009/วัดพลับทอง/