บ้านมอดินแดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2527 โดยแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านหนองอีห่าน ซึ่งมีบริเวณกว้างมาก บ้านเรือนตั้งกระจัดกระจาย ด้วยความเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านจะดูแลไม่ทั่วถึง นายสีชาติ ปันสันเทียะ ซึ่งเป็นแกนนำในขณะนั้นจึงขอแยกตัวออกมาตั้งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยได้ตั้งชื่อว่าบ้านมอดินแดง และนายสีชาติก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านมอดินแดง

       คนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้าน มาจากบ้านหนองอีห่าน ซึ่งอยู่ใน อ.สีคิ้ว และมาจาก อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.ด่านขุนทด อ.คง อ.พิมาย ซึ่งอยู่ใน จ.นครราชสีมา และมาจาก จ.ชัยภูมิ และ จ.สุรินทร์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. นิภาพร นึกมั่น. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านมอดินแดง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.