บ้านหนองหัวแหวน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านนี้ดั้งเดิมชื่อ บ้านหนองอ้ายตู้ ตั้งมาตั้งแต่ในสมัยใดไม่ปรากฏ แต่มีผู้เฒ่าเล่าว่า บ้านหนองอ้ายตู้นี้เกิดขึ้นเพราะมีคน 2 ตระกูลได้เลี้ยงควายตู้ ซึ่งเป็นควายตัวผู้คนละ 1 ตัว ควายทั้ง 2 ตัวนี้ ไม่เคยเลี้ยงบริเวณที่ใกล้เคียงกันเลย บังเอิญวันหนึ่ง ควายทั้ง 2 ตัว เกิดมาเจอกัน และเนื่องจากเป็นควายหนุ่มทั้งคู่ จึงเกิดชนกัน เป็นวันเป็นคืนก็ไม่มีควายตัวไหนจะล่าถอยหนี จนในที่สุดควายทั้งสองตัวได้สุด (หมด) แรงตายทั้งคู่ จึงตั้งชื่อหนองที่ควายชนกันตายนั้นว่า หนองอ้ายตู้ และตั้งชื่อบ้านตามหนองว่า บ้านหนองอ้ายตู้ ตั้งแต่บัดนันเป็นต้นมา

       ในสมัยนั้นบ้านหนองอ้ายตู้ได้ขึ้นอยู่กับอำเภอโนนลาว (อำเภอโนนไทยในปัจจุบัน) หมู่ที่ 11 ตำบลอะไรไม่ปรากฏ และต่อมาหมู่บ้านนี้ได้ยุบหมู่บ้านเพราะขาดผู้ปกครอง จึงขึ้นอยู่กับบ้านพันดุง อำเภอโนนไทย ในสมัยประมาณปี พ.ศ. 2508 บ้านพันดุงได้โอนย้ายจากอำเภอโนนไทยมาขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอ ต่อมาปี พ.ศ. 2516 หมู่บ้านนี้ได้มีการตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านหนองอ้ายตู้ มาเป็นบ้านหนองหัวแหวน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ชื่อหมู่บ้านหนองหัวแหวนนี้ไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัด บ้างก็ว่าเพราะน้ำใสจนเห็นแหวนที่ตกลงไปในหนองน้ำกลางบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ ในอดีตเป็นหนองน้ำเก่าขนาดใหญ่ที่ใสมาก จนมีคนเฒ่าคนแก่บอกว่า "ขนาดแหวนตกหายยังมองเห็นหัวพลอยของแหวนได้"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. เนมิราช ธงสันเทียะ. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองหัวแหวน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.