วัดศิริมงคล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระใบ จนฺทสโร พ.ศ. 2471-2480

2. พระทอง ยสินธโร พ.ศ. 2480-2495

3. พระอธิการนา ญาณวุโธ พ.ศ. 2495-2512

4. พระสมบูรณ์ สมฺปุณโณ พ.ศ. 2512-2513

5. พระเกิด นรุตฺตโม พ.ศ. 2513-2516

6. พระเภา ญาณธโร พ.ศ. 2516-2521

7. พระชอบ ฐานสโม พ.ศ. 2521-2528

8. พระเจน สุเมธโส พ.ศ. 2528-2534

9. พระสิงห์ สญฺญโม พ.ศ. 2534-2539

10.พระบุญรือ กตทีโป พ.ศ. 2539

11. พระอธิการวิเชียร ญาณโสภโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560