บ้านใหม่สันติ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านหนองจอก ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2514 ทางหน่วยงานราชการกรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นผลให้บ้านหนองจอกเป็นเขตพื้นที่น้ำท่วมจึงมีการย้ายถิ่นฐานไปหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ โดยมี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มแรก ได้อพยพไปยังทิศใต้ของที่ตั้งเดิมประมาณ 1 กม. ปัจจุบันคือ บ้านหนองจอก และบ้านทุ่งพนมวัง อำเภอสีคิ้ว กลุ่มที่ 2 ได้อพยพไปทางทิศเหนือ คือ ชาวบ้านใหม่สันติในปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. นิรันดร์ เอื้อยฉิมพลี. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.