บ้านกุดคล้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ได้แยกหมู่บ้านมาจากบ้านหมูสี หมู่ที่ 4 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คนกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยจะอพยพมาจากบนเขาใหญ่จากจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       บ้านกุดคล้า มีต้นกำเนิดมาจากสายน้ำในหมู่บ้านโดยคำว่า "กุด" มาจากคลองน้ำที่ไหลผ่านมาและรวมตัวกันที่ "ตะกุด" และคำว่า "คล้า" มาจากต้นคล้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกับต้นข่าที่อยู่บริเวณ ตะกุด ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นเลยตั้งชื่อให้กับหมู่บ้านว่า "กุดคล้า" มาจนทุกถึงวันนี้

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. นัยนา คำพวง. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านกุดคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.