บ้านคลองนาดี


รายละเอียด

ประวัติความเป๋็นมา

       โดยเกิดจากคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ พ.ศ. 2494 โดยอพยพมาจากจังหวัดมุกดาหาร และจากบ้านโนนเสลา ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมาจากบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. เกษม เรืองจันทึก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านคลองนาดี. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.