บ้านวังโรงใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มมีการก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 ในสมัยก่อนมีสภาพเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และมีผู้คนร่อนเร่มายึดที่เพื่อจะประกอบอาชีพ เช่น ตัดไม้ เผาถ่าน และทำเสาไม้ขาย ก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านกากเสา และต่อมาไม่นานมีคนไปพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีความลึกประมาณ 12 ศอก มีบันได 17 ขั้น มีลักษณะคล้ายวัง ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า "หมู่บ้านวังโรงใหญ่"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กัญญารัตน์ สิงห์พรม. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านวังโรงใหญ่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.