บ้านดอนนกเขา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2395 โดยมีคนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้านอพยพมาจากบ้านคลองขว้าง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. นายแก่น (ไม่ทราบนามสกุล)

2. นายด่วง (ไม่ทราบนามสกุล) 2

3. นายไผ่ อึดจันทึก

4. นายเปล่ง ดวนจันทึก

5. นายเว้อ (ไม่ทราบนามสกุล)

6. นายสมั่น ลำจันทึก

7. นายสมาน ประเสริฐสุนทร

8. นายแถม ใหม่สูงเนิน

9. นายหระบวน ทิพย์สูงเนิน

10. นายอนันต์ สังวาณเพชร

11. นายสาคร ชมจันทึก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากชาวบ้านนิยมเลี้ยงนกเขากันมาก ต่อมาชาวบ้านได้เรียก บ้านดอนนกเขา และนิยมนำนกเขาไปต่อนกเขาตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่ ปัจจุบันยังมีการเลี้ยงนกเขาอยู่แต่ไม่มาก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กมลทิพย์ ชัยเพ็ชร. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.