บ้านดอน


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       บ้านดอนก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2445 ชนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดอนเป็นกลุ่มชนบ้านกุดเวียน และบ้านโนนค่า เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของบ้านดอนเป็นบริเวณที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ในฤดูน้ำหลากสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และพื้นที่บ้านดอนเป็นบริเวณที่มีแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดที้งปี ดังนั้นกลุ่มชนบ้านกุดเวียนและบ้านโนนค่าจึงมาตั้งงถิ่นฐานที่บ้านดอนเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. วัฒนชัย ช่วงสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.