บ้านพลับ


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในสมัยก่อนมีต้นมะพลับขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามต้นไม้โดยเรียกสั้น ๆ ว่า "พลับ" และสมัยก่อนชาวบ้านยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้จึงได้ใช้วิธีบอกเล่าสือต่อกันมาและเรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สุภาพร ศิริปรุ. (2544). การประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน บ้านพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.