บ้านซับยาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 ชายบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิก คือ นายหมอน ไม้สูงเนิน อพยพมาจาก อ.หนองแค จ.สระบุรี นายอำนาจ เอมซ์บุตร อพยพมาจากบ้านคลองกระซ้อน ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และนายน้อย มณีรัตน์ อพยพมาจากอ.หนองแค จ.สระบุรี สาเหตุที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านเพราะต้องการบุกเบิกที่ทำกินเป็นของตนเอง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชไม้และพืชผล มีต้นไม้ยืนต้นหลายชนิด อาทิเช่น ต้นไม้มะค่า ต้นไม้ยาง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูฝนก็จะได้ต้นไม้เหล่านี้ช่วยซับน้ำเอาไว้ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "บ้านซับยาง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สิริรุจนา อัตถารม. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านซับยาง หมู่ 11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.