บ้านหนองกระโดน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2465 ได้มีชาวบ้านจากบ้านพันดุง ต.พันดุง อ.โนนไทย จ. นครราชสีมา ได้อพยพเข้ามาตัดไม้ทำฟืนหลา เผาถ่าน และได้มีชาวบ้านอพยพเข้าอาศัยในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2470 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองหมู่ที่ 1 เป็นบ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 4 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายน้อย กิสันเทียะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนตำบล จาก ตำบลพันดุง เป็น ตำบลบึงอ้อ 

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน 

      เนื่องจากบริเวณหนองน้ำได้มีต้นกระโดนขึ้นอยู่บนเนินกลางหนองน้ำ ชาวบ้านได้อาศัยน้ำจากหนองน้ำแห่งนี้ จึงได้เรียกชื่อว่า บ้านหนองกระโดน 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ชีวินทร์ เดือนขุนทด. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองกระโดน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.