บ้านบุหิน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายจืด ฝานสูงเนิน นายฉิ่ง ผิ๋นสูงเนิน นายโขน มงคลพรหมราช และนายบุญ เลิศสูงเนิน อพยพมาจากบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.โคราช อ.สูงเนิน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในปัจจุบัน

การขยายตัวของชุมชน แบ่งเป็น 2 คุ้ม

1. คุ้มบุหินใหญ่

2. คุ้มบุหินน้อย(คุ้มจิระพันธ์)

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ "บุหิน" ตามความหมาย "บุ" แปลว่า "ป้า" และบริเวณป่าส่วนใหญ่มีหินเป็นจำนวนมากจึงตั้งชื่อหมู่บ้าน "บ้านบุหิน" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. อิสริยา กฤติการุจน์. (2544). การประเมินโครงการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบุหิน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.