บ้านหนองไทร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายจัน เยี่ยมจันทึก นายหมั่น ลอยฝน นายตัน ศีรีรักษ์ และพ่อใหญ่นาย อินทะสะ

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตมีนายพรานล่าสัตว์ได้ผ่านมา และค้างคืนพักแรมที่แห่งนี้เป็นประจำ เมื่อเห็นว่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่บ่อหนึ่ง ซึ่งมีน้ำเต็มบ่อทุกฤดูไม่เคยเหือดแห้ง ประกอบกับมีต้นไทรขึ้้นบริเวณรอบ ๆ บ่อ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านหนองไทร"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ลัคณา วันทยา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านหนองไทร. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.