บ้านกลางดง หมู่ที่ 11


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2498 เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านกลางดง หมู่ที่ 7 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้าก่อตั้งหมู่บ้านกลางดง อพยพมาจากหลายพื้นที่ เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        

      ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีบ้านไม่กี่หลังคาเรือนอยู่ในกลางป่า เริ่มแรกเป็นป่า เรียกว่า ป่าดงพญาเย็น ต่อมาชาวบ้านได้ตั้งหมู่บ้านว่า บ้านกลางดง มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. เกียรติศักดิ์ น้อยศิลา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกลางดง หมู่ที่ 11 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.