บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในอดีตบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลสีคิ้ว ในปี พ.ศ. 2542 ทางราชการได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลสีคิ้ว เป็น เทศบาลตำบลสีคิ้ว ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา แบ่งเป็น ชาวจีน (อพยพจากแผ่นดินใหญ่และชาวจีนที่อพยพมาจากจังหวัดอื่น) คนยวน (โยนก) อพยพมาจากภาคเหนือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 คนไทยโคราช (ซึ่งอยู่ดั้งเดิม) และชาวบ้านอพยพมาจากที่อื่น เมื่อมีการย้ายที่ว่าการอำเภอใหม่ ที่บ้านสีคิ้วหมู่ที่ 2 (ปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 16)

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อัมรินทร์ ประจิมนอก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.