บ้านโสกแจ้ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตบ้านโสกแจ้งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 โดยแยกออกจากบ้านน้อยกุดคล้า โดยมี นายหล่า ผัวะสูงเนิน ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2486 นายกมลกับนายโต ไม่ทราบนามสกุล เป็นราษฎรบ้านแก่นท้าวได้มาล่าสัตว์ที่ตอนกลางคืนที่ป่าโสกน้ำ เมื่อล่าสัตว์แล้วจะเดินทางกลับก็ไม่สะดวกเนื่องจากเป็นป่าดงดิบ การเดินทางลัดเลาะไปตามป่าทึบอาจเป็นอันตรายได้ จึงได้พากันนอนที่บริเวณป่าโสกน้ำ ซึ่งมีต้นแจงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อรอให้แจ้งหรือตะวันขึ้นเสียก่อนจึงจะพากันเดินทางกลับบ้าน หลังจากนั้นมาพรานล่าสัตว์ทั้งสองได้ชักชวนเพื่อนบ้านข้างเคียงมาจับจองถางป่าเพื่อที่จะทำไร่ ทำนา เมื่อชาวบ้านได้มาประกอบอาชีพมากขึ้น สภาตำบลเสมา จึงได้เสนออนุมัติให้แยกหมู่บ้านและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านโสกแจ้ง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. บรรทม ไชยสุวรรณ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านโสกแจ้ง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.