บ้านโคกแขวนพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ได้แยกมาจากหมู่บ้านโคกแขวน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 พร้อมกับหมู่บ้าน หมู่บ้านโคกแขวนเก่า หมู่บ้านโคกแขวนใหม่ หมู่บ้านโคกแขวนพัฒนา

       หมู่บ้านโคกแขวนพัฒนาแต่เดิมจะขึ้นกับอำเภอโนนไทย ในปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ชุมพล ผิวนวล. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.