บ้านซับน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       จากการที่มีการก่อสร้างเขื่อนลำตะคองเมื่อปี พ.ศ. 2500 ทำให้เกิดการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่บริเวณก่อสร้างเขื่อน ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำการเกษตรและอยู่อาศัยบริเวณบ้านซับน้อยในปัจจุบัน บุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ ครอบครัวของนายน้อย ชวนจันทึก และญาติ ๆ ครอบครัวนางแป้ เชาวนะ ครอบครัวนางหลอด เกี๊ยงสันเทียะ เป็นต้น

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       การเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมีการบุกเบิกป่าเพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัยทำให้ได้พบแอ่งน้ำขนาดเล็กมีน้ำใสสะอาด กลุ่มผู้อพยพจึงได้อาศัยใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวบริโภค ตักมาใช้เท่าไรก็ไม่หมด เพราะจะมีน้ำซึมออกมาตลอดเวลา ทุกคนจึงมีมติตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านซับน้อย" และมีการขอความคิดเห็นในการที่จะหาที่พึ่งทางใจ นั่นก็คือ วัด นายน้อยจึงได้รับมอบหมายให้ไปนิมนต์พระอาจารย์แดง จากวัดหนองน้ำขุ่น ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว มาจำท่ีวัดซับน้อย ระหว่างนั้นก็มีการอพยพของคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. จรูญศรี ไชยวรรณ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านซับน้อย หมู่ที่ 3. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.