บ้านไก่เส่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      หมู่บ้านแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกมาจากบ้านกุดน้อย ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว และ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ได้แก่ นายเนียม อุจันทึก นายพรหมมา หลอยจันทึก นายเปิ้ล พงษ์จันทึก นายจูม และนางสี โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกตือ นายชาลี ศรีจันทึก เป็นชุมชนขนาดเล็ก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      ในอดีตบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่พักของไก่ป่าเวลาออกหากิน จะมีไก่ป่าเป็นจำนวนมาก และได้มีหมอยาและกลุ่มคนที่ทำไร่ทำนาได้เดินทางเพื่อที่จะไปทำงานในไร่ทำนาที่บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง แล้วเห็นฝูงไก่ป่าจำนวนหนึ่งก็เลยพากันไล่จับไก่ป่าฝูงนั้น จนกระทั่งไก่ป่าได้บินมาถึงหนองน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ร้อนหมดแรงเหนื่อยหอบ ส่วนหมอยาและกลุ่มคนทำไร่ทำนาเหล่านั้นก็ร้อนหมดแรง และเหนื่อยหอบเช่นกัน จึงได้ตั้งชื่อว่า "บ้านไก่เส่า" ซึ่งเพี้ยนมาจากภาษาลาว

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ท่ี่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ธีรพงศ์ มิ่งโมรา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.