บ้านบึงขามทะเลสอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 เมื่อประมาณ 70 ปี ก่อนมีสภาพเป็นป่า ยังไม่ได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย ต่อมาได้มีผู้คนอพยพเข้ามาในบริเวณนี้ เพื่อที่จะขยายพื้นที่ในการประกอบอาชีพซึ่งอาชีพคืออาชีพเลี้ยงสัตว์ ทำนา ทำไร่หลังจากจึงได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น คอกวัว และสร้างที่พักอาศัย คือ นายแก้ว ศิลปานนท์ นายบอ ขอสูงเนิน นายอินทร์ ขอสูงเนิน และนายคลึ้ม ดาสูงเนิน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตมีเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านบึงขามทะเลสอว่าเมื่อประมาณ 80 ปี ก่อน ได้มีคนเข้ามาขุดเอาดินในบึงดังกล่าวอยู่มนบริเวณหมู่บ้าน เอาไปทำดินสอพองขาย ต่อมาจึงได้มีการเรียกบริเวณเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านว่าบึงขามทะเลสอจากนั้นมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. เมธาชนม์ ศรีศิรประภาเมธี. (2545). ประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.