บ้านแผ่นดินธรรม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2526 โดยแยกออกจากบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สาเหตุที่แยกออกจากบ้านโนนทองนั้น เพราะมีถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-นครราชสีมา) ผ่านกลางพื้นที่ระหว่างบ้านแผ่นดินธรรมกับบ้านโนนทอง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายวัฒนา วัฒนปราณี

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 16 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. จันทร์ฉาย สุดแก้ว. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านแผ่นดินธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.