บ้านวังโรงน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านวังโรงน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2428 คนกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้ง คือ พ่อใหญ่ชู มินทร์จันทึก ซึ่งอพยพมาจาก จ.ร้อยเอ็ด พ่อใหญ่อุ่น อพยพมาจากบ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตพื้นที่ในแถบนี้ มีลำห้วยอยู่ 1 ลำห้วย คือ ลำห้วยวังโรง และลำห้วยวังโรงแห่งนี้ ก็มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากินน้ำ ชาวบ้านจึงเรียกว่า วังโรงน้อย ต่อมาจึงใช้ชื่อเป็นหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กุหลาบทิพย์ มินทร์จันทึก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านวังโรงน้อย. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.