บ้านสระเพลง


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนหรือราวปี พ.ศ. 2470 และได้เล่าขานกันมาว่าทุกวันคืน 15 ค่ำ ของทุกเดือน จะมีเสียงการละเล่นดนตรีรอบสระน้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน ตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกชื่อหมู่บ้านมาจนึงทุกวันนี้ว่า "บ้านสระเพลง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สายใจ อ่อนสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสระเพลง หมู่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.