บ้านหนองขาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตบ้านหนองขามเป็นป่าเขารกทึบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ใหญ่น้อยมากมาย ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีกลุ่มคนมีเสาะแสวงหาพื้นที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์เพียงกลุ่มเล็ก ๆ มาจากหลาย ๆ ที่ทั่วสารทิศ ไม่ปรากฏว่าคนกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยแบบริเวณเป็นใคร เมื่อเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะแก่การเพาะปลูก และสามารถทำเป็นพื้นที่ทำกินได้อย่างถาวรจึงพากันตั้ังรกรากกันมาอยู่ที่นี้และมีครอบครัวเกิดลูกหลานจนกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่เกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากชาวบ้านไปเจอกับต้นมะขามซึ่งมีขนาดใหญ่ มีอายุมาก ขึ้นอยู่ใกล้บ่อขนาดใหญ่จึงช่วยกันตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองขาม" ตั้งแต่นั้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อดิศักดิ์ สมคะเณย์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.