บ้านคลองดินดำ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 สมัยนั้นยังไม่มีวัด โรงเรียน สถานีอนามัย โดยแบ่งแยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านบุ่งเตย

       ในปี พ.ศ. 2507 ส.ส.สนั่น พยัคฆ์กุล ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่หมู่บ้านคลองดินดำ โดยยึดอาชีพค้าขายข้าวโพด จึงได้เริ่มมองหาทำเลค้าขายใหม่ซึ่งมีข้าวโพดและผู้ประกอบการ ทำให้มีการทำไร่ข้าวโพดมากกว่าเดิม ท่านจึงได้เข้ามาซื้อที่ที่หมู่บ้านคลองดินดำ ประกอบอาชีพทำไร่ขายพืชไร่เรื่อยมา นอกจากนี้ในสมัยที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยพัฒนาทางด้านถนน ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำบาดาล ฝายน้ำล้น จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัยติดต่อกัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ชัชมนต์ โนรีเวช. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.