บ้านวังตะเคียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2369 ได้มีกลุ่มคนหนุ่มเดินทางมาจากทิศใต้ของหมู่บ้าน ประะกอบด้วยนายทอง ทีจันทึก นายเผิ่ง คุ้มจันทึก นายเป๊ะ พรมรัง และนายเพชร (ไม่ทราบนามสกุล) โดยนายทอง มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้นำฝูงสัตว์ของตนเองเร่ร่อนไปตามถิ่นต่าง ๆ จนมาพบพื้นที่ลุ่มซึ่งมีหนองน้ำขนาดใหญ่ และพื้นที่รอบหนองน้ำเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก (ที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน) นายทองจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและทำกินในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับในสมัยนั้น การบุกเบิกที่อยู่อาศัยและที่ทำกินสามารถกระทำได้ง่าย โดยการเข้าจับจองที่ดิน และถากถางเป็นที่ทำกินของตนเองได้ โดยทางราชการไม่เข้มงวดในการเข้าจับจองพื้นที่เหมือนอย่างเช่นปัจจุบัน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2371 นายเผิ่ง ซึ่งเป็นคนเร่ร่อน แต่เป็นผู้มีคาถาอาคมได้มาพบพื้นที่ที่นายทองอยู่อาศัยและได้พบปะพูดคุยกับนายทอง นายทองจึงได้ชักชวนนายเผิ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและที่ทำกินร่วมกับตน นายเผิ่งจึงตัดสินใจเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามคำชักชวนของนายทอง

       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2375 นายเป๊ะ และนายเพชร คนของหมู่บ้านเดียวกันกับนายทองวึ่งมีอาชีพนายพราน ได้ออกล่าสัตว์หาของป่าและได้มาพบพื้นที่ที่นายทองกับนายเผิ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ นายเป๊ะและนายเพชรเห็นว่าพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณืมาก จึงได้ตัดสินใจเข้ามาตั้งถิ่นฐานร่วมกับนายทองและนายเผิ่ง ดังนั้นคนทั้ง 4 จึงอยู่ร่วมกันโดยมีนายเผิ่งเป็นหัวหน้า

       ถึงแม้กลุ่มของนายทองจะออกมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและที่ทำกินใหม่แล้วก็ตาม แต่ในระยะแรกกลุ่มของนายทองก็ยังมีการติดต่อ เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างหมู่บ้านเก่าและหมู่บ้านใหม่เป็นระยะ ๆ เมื่อมีการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างหมู่บ้านเก่าและหมู่บ้านใหม่เป็นระยะหนึ่งจึงทำให้ราษฎรจากหมู่บ้านเก่าย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังหมู่บ้านใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยระยะแรกนั้นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลบ้านหัน แต่ต่อมาหมู่บ้านมีราษฎรเพิ่มขึ้นทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านออกมมาและจัดตั้งให้หมู่บ้านมีฐานะเป็นตำบล "ชื่อตำบลหนองบัวน้อย" ในปี พ.ศ. 2529 สำหรับชื่อหนองบัวน้อยนั้นมาจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา คือ เดิมทีในบริเวณที่ตั้งของวัดหมู่บ้านปัจจุบัน มีหนองน้ำอยู่และหนองน้ำดังกล่าวมีบัวขึ้นอยู่จำนวนมาก บัวเหล่านั้นมีขนาดเล็ก ดังนั้นผู้มาตั้งบ้านเรือนระยะแรกจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะของหนองน้ำและบัวที่มีในหนองน้ำจนถึงปัจจุบัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในปี พ.ศ. 2538 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 มีราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ คื่อ บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 10

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. นงนุช ชลอเจริญยิ่ง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบ้านวังตะเคียน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.