บ้านมะค่างาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพมาจากบ้านเกาะ ต.จอหอ และจาก โนนไทย โนนสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตชาวบ้าน เรียกหมู่บ้านนี้ว่า โนนมะค่า เนื่องจากมีต้นมะค่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. พัชรียา บรรจงจิตร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านมะค่างาม หมู่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.