ชุมชนประชานุสรณ์


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2517 ชื่อหมู่บ้านตั้งตามชื่อโรงเรียนประชานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนได้ตั้งขึ้นก่อนมีชุมชนประมาณ 6 ปี โรงเรียนตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 บริเวณด้านหลังโรงเรียนเป็นป่า เจ้าของที่ดิน คือ นายเสถียร (ไม่ทราบนามสกุล) ได้ให้นายสะอาด กฤษณสุวรรณ เป็นผู้จัดสรรขายเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีประชากรเข้าอยู่อาศัยมากขึ้นตามลำดับ

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ประเสริฐ เก่งอนันตานนท์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนชุมชนประชานุสรณ์ เทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.