บ้านกุดโคลน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาเอง มิได้อพยพย้ายมาจากที่ใด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังตลอดปี ทำให้เกิดเป็นดินโคลนเฉอะแฉะมาก ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดโคลน จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. นงเยาว์ จะสูงเนิน. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านกุดโคลน ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.