บ้านวังวน


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้าน แล้ววันหนึ่งเกิดปรากฏการณ์น้ำในคลองไหลวนไปวนมาแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำ ชาวบ้านที่พบเห็นเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านวังวน" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ณัฐณิชา รามสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านวังวน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.