บ้านคลองขวาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2290 สันนิษฐานว่าชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในครั้งแรกมาจากเมืองเสมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากสภาพหมู่บ้านที่เกิดจากคลองน้ำชื่อว่า "คลองตูม" ไหลผ่านหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่า "บ้านคลองขวาง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ขนิษฐา กายสิทธิ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านคลองขวาง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.