บ้านหนองไม้ตาย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2414 ชาวบ้านกลุ่มแรกได้อพยพมาจากบ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยการนำของ นายสิงห์-นางทองศรี โทสูงเนิน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องมาจากสมัยก่อนบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน มีลักษณะเป็นหนองน้ำ และทุ่งนา มีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านเดินผ่านไปทางทุ่งนา ได้เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดประมาณ 10 คนโอบ ตายอยู่กลางลำห้วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามสิ่งที่ทุกคนแลเห็น และเป็นเครื่องหมายของหมู่บ้าน คือ บ้านหนองไม้ตาย จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ศราวดี สุวรรณนุรักษ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.