บ้านหัวบึง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตการตั้งถิ่นฐานสืบเนื่องมาจากบริเวณหมู่บ้านนั้นมีแหล่งน้ำ ลำคลองไหลทอดยาวตลอดปี เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       บริเวณหมู่บ้านมีบึงขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้าน ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ในการเพาะปลูก ปัจจุบันบึงขนาดใหญ่ยังคงอยู่ จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า "หมู่บ้านหัวบึง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สำริด วิสิทธิ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านหัวบึง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.