บ้านน้ำฉ่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณปี (พ.ศ. 2367-2375) ชาวบ้านได้ย้ายมาจากบ้านทุ่ง 1 กลุ่ม บ้านโคก 1 กลุ่ม ย้ายมาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านน้ำฉ่า ต่อมามีการขยายหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 กับน้ำฉ่าสายชล หมู่ที่ 8 ในปี พ.ศ. 2542

       เดิมหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ท้องทุ่งทางทิศใต้ของลำคลองบริบูรณ์ ห่างไปประมาณ 2 กิโลเมตร ชื่อเดิมเรียกว่า บ้านทุ่ง เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำขังเฉอะแฉะลำบากมากไปไหนมาไหนไม่สะดวก จึงปรึกษาหารือกันลงความเห็นว่าควรจะอพยพไปอยู่ที่โนนซึ่งที่น้ำท่วมไม่ถึง เห็นว่าทางทิศเหนือของลำคลองบริบูรณ์ ซึ่งเป็นโนนน้ำท่วมไม่ถึงจึงพากันตั้งเป็นหมู่บ้าน ลำคลองเป็นพื้นที่สูงบ้างต่ำบ้างลดหลั่นกันลงมา เวลาน้ำไหลจะมีเสียงดังฉ่า ๆ จึงได้ขนานนามว่า หมู่บ้านน้ำฉ่า จนถึงปัจจบุัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. พนม สุขเกษม. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.