บ้านหนองสรวงสันติสุข


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

     หมู่บ้านแห่งนี้ได้แยกการปกครองออกมาจากบ้านหนองสรวงพัฒนา ในปี พ.ศ. 2541 โดยได้ตั้งชื่อว่า บ้านหนองสรวงสันติสุข 

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        

     บริเวณหนองใหญ่นี้จะมี ต้นสรวงอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะของต้นสรวงเป็นพืชที่อยู่ในน้ำมีลักษณะคล้ายผักบุ้ง ใช้กินกับน้ำพริก ชาวบ้านจึงเรียกว่า "หนองสรวง"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. วัชรี ธนศิริพันธ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองสรวงสันติสุข. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.