บ้านโคกสูง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านอพยพมาจากบริเวณที่ราบต่ำเดิมเรียกว่า บ้านวังเตียน อยู่ในเขตบ้านโคกสูง เดิมชาวบ้านบ้านโคกสูง อพยพย้ายมาตั้งบ้านเรือนจะเป็นคนไทยโคราช เพราะดูจากภาษาที่ใช้ในปัจจุบันเป็นภาษาโคราช จากการที่มีผู้มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มากขึ้นจึงเกิดการขยายตัวของชุมชนเรื่อยมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากเห็นว่าท่ี่ตั้งหมู่บ้านเดิมเป็นที่ลุ่มต่ำ มักประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีในฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านจึงได้อพยพมาตั้งรกรากใหม่ซึ่งเป็นที่สูง หรือ ที่เรียกว่าที่ราบสูง เหมาะแก่การตั้งหมู่บ้าน น้ำในฤดูฝนไม่สามารถท่วมถึง จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สุนันท์ พลสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโคกสูง ตำบลมะเกลือเ่ก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.