บ้านถ้ำมังกรทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายสุข แย้มจันทึก และนางทิม แย้มจันทึก อพยพมาจากบ้านค่ายทะยิง ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มาตั้งบ้านเรือนพร้อมลูกหลานประมาณ 4-5 ครัวเรือน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       หมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าและมีถ้ำมาก ในถ้ำมีงูอาศัยอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเกิดความคิดที่จะจับงูไปขาย ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านถ้ำงูเหลือม ต่อมาสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น บ้านถ้ำมังกรทอง จึงเป็นท่ี่มาของชื่อหมู๋บ้าน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ยุพา สีทาสังข์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านถ้ามังกรทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.