ชุมชนท่าเลื่อนสามัคคี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2410 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายหล้า นางสังข์ ย้ายมาจากแก่งคอยสระบุรี นายเจ็ก นางตู้ นายวงศ์ นางสิมมา อพยพมาจาก จ.ร้อยเอ็ด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในอดีตบริเวณแห่งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่ารกทึบ มีชาวบ้านอาศัยกันไม่มาก ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า "บ้านพิมานเนิ้ง" เพราะบริเวณนี้มีต้นพิมานอยู่จำนวนมาก แต่เมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้นได้ตัดทิ้งเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน เพราะที่ท้ายหมู่บ้านมีคลองน้ำที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมากับหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ละครั้งต้องใช้เลื่อนลักษณะคล้ายเกวียนของสมัยนี้แต่ไม่มีล้อใช้สัตว์ลากเพื่อขนย้ายข้าวของข้ามน้ำไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า "บ้านท่าเลื่อน" และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านท่าเลื่อน" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. เอื้อมทิพย์ คินขุนทด. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนชุมชนท่าเลื่อนสามัคคี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.