บ้านคลองสมบูรณ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านซับเศรษฐี หมู่ที่ 1 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งในขณะนั้นบ้านซับเศรษฐีมีประชากรและจำนวนครัวเรือนเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านซับเศรษฐีทางทิศตะวันออก เป็นหมู่บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายจรัญ บุญมีรัตน์ ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านในอดีตนั้น ย้ายมาจากถิ่นอื่นได้แก่ นายเจริญ คล้ายเกตุ นายยิ่ง วงษ์จันทร์ นายเสา ดวงสุวรรณ นายฉ่ำ วงษ์จันทร์ นายปรีชา คล้ายเกตุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีลำเนาที่บ้านป่าแหน บ้านประดู่ ต.หนองแก บ้านตีนโนน ต.ห้วยป่าหวาย บ้านนายาว ต.ขุนโขน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องมาจากมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้าน และมีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับใช้อุปโภค และใช้สำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านคลองสมบูรณ์"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. จารุณี รุ่งเรือง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.