บ้านตลาดเหนือ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2482 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น พ่อพระยาสี่เขี้ยว เป็นผู้นำกลุ่มชนไทยยวนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ทำให้เกิดความไม่สงบและแห้งแล้ง ท่านจึงนำชาวบ้านอพยพมาหาทำเลตั้งดินแดนใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวไทยนอกล้านนา เป็นกลุ่มคนไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย แต่ด้วยความผันผวนบางอย่าง จึงทำให้เกิดมีไทยยวนนอกล้านนาขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิมชื่อเมืองทับสะแก เพราะมีแต่ป่าสะแก โดยมีเจ้าฟ้าทัตตาเทวัญเป็นผู้ปกครองเมือง จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าฟ้าทัตตาเทวัญได้นิมิตว่า พระอินทร์ได้เสด็จลงมาจากพรมโลก โปรดตรัสกับพระองค์ว่า เกณฑ์ชะตาบารมีของท่านนั้นเป็นชะตากินบ้านกินเมืองมีฤทธิ์ฤานุภาพมากและมีเชื่อสายยักษ์ด้วย จึงทำให้ท่านกลายร่างเป็นยักษ์ มีเขี้ยวออกมาถึงสี่เขี้ยว ลูกบ้านหลานเมืองจึงเรียกว่า "พ่อพญาสี่เขี้ยว" มาจนถึงทุกวันนี้ เมืองทับสะแกได้ถูกเรียกชื่อใหม่เป็น "เมืองพญาสี่เขี้ยว" แล้วต่อมาเรียกว่า "เมืองสี่เขี้ยว" แล้วเพี้ยนเป็น "สีคิ้ว"ในปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 15 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ปรีดา สีทาสังข์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.